อัลบั้มภาพ "โครงการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตามหลัก 3Rs ประชารัฐ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตามหลัก 3Rs ประชารัฐ ( ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 )
 
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลพญาขันจัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตามหลัก 3Rs ประชารัฐ โดยนำผู้นำชุมชน รพ.สต.บ้านเขาแดง รพ.สต.บ้านควนถบ และอสม.ตำบลพญาขัน อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย ณ บ้านทุ่งยวน หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง