การบริการประชาชน
 
  คู่มือประชาชน  
  กระบวนงานบริการ  
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558
 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>
 
ลักษณะที่ตั้ง
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
 
       สำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ซึ่งตำบลพญาขันเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองพัทลุง ประมาณ 7 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 7.65 ลองติจูดที่ 100.11 และค่าพิกัดที่ 843000 N-848000 N และ 619000 E-624000 E มีเนื้อที่จำนวน 11,406.25 ไร่ หรือจำนวน 18.25 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบ 7,894.25 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขา 69 ไร่ เป็นพื้นน้ำ 296 ไร่ อื่น 3,147 ไร่ จัดตั้งเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 มีหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพญาขัน รวม 10 หมู่บ้าน 
 
สภาพภูมิอากาศ
 
        เทศบาลตำบลพญาขันได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม-กลางเดือนกันยายน ความร้อนและความอบอ้าวของอากาศสูงสุดในปี 2554 ช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34.30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 25.10 องศาเซลเซียส สำหรับช่วงฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 2553-กลางเดือนมีนาคม 2554
 
สภาพภูมิประเทศ
 
        เทศบาลตำบลพญาขันมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลอง เหมืองน้ำไหลผ่านหลายสาย ลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบ เป็นพื้นที่ราบ 12,740 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขา 69 ไร่ เป็นพื้นน้ำ 296 ไร่  อื่น 3, 147 ไร่

- ทิศเหนือ

ติดต่อกับ  ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

- ทิศใต้

ติดต่อกับ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

- ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ ตำบลลำปา อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

- ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 

ประชากร

 

         - ประชากร มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,791  คน แยกเป็นชาย 2,795  คน  หญิง 2,996 คน
         - จำนวนบ้าน (บ้านปกติไม่รวมบ้านรื้อถอน) ทั้งสิ้น  1,958  หลัง
                    เฉลี่ยประมาณ  317 คน / ตารางกิโลเมตร
         - ความหนาแน่นของบ้านต่อพื้นที่ 107  หลังคาเรือน /ตารางกิโลเมตร
         - สมาชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ย 3 คน / หลังคาเรือน

          
 

ข้อมูลประชากรของเทศบาลตำบลพญาขัน ปี 2556

 หมู่ที่

 หมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

 จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านแร่-ควนสาร

400

417

817

258

2

บ้านพญาขัน

119

122

241

87

3

บ้านทุ่งมะขาม

415

481

896

392

4

บ้านควนถบ-ท้าวจันทร์

599

661

1,260

441

5

บ้านเขาแดง

447

474

921

312

6

บ้านม่วง

117

117

234

74

7

บ้านโรงตรวน

136

149

285

83

8

บ้านม่วงหวาน

86

103

189

60

9

บ้านพลายทอง

230

247

477

144

10

บ้านพลายทอง-คลองเรือ

194

192

386

124

รวม

2,743

2,963

5,706

1,975

ที่มา:  ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2556 จากทะเบียนราษฎร์เมืองพัทลุง