การบริการประชาชน
 
  คู่มือประชาชน  
  กระบวนงานบริการ  
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558
 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 

        เทศบาลตำบลพญาขัน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2555ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนในเขตตำบลพญาขัน จำนวน 1,799 ครัวเรือน จาก 10 หมู่บ้าน ซึ่งจัดเก็บจากกลุ่มประชากร 5,554 คน ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2555 ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานแสดงถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยตามเครื่องชี้วัดของข้อมูล จปฐ. จำนวน 6 หมวด 42 ตัวชี้วัด ผลจากการจัดเก็บข้อมูลแสดงในภาพรวมของเทศบาลตำบลพญาขัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถบรรลุเป้าหมาย จปฐ.

 

อาชีพ
        - ทำการเกษตร   70%
        - อาชีพรับจ้าง         20%
        - อาชีพรับราชการ         3%
        - อาชีพอื่นๆ             7%

 

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
        - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ           2        แห่ง
        - อู่ซ่อมรถ                        2        แห่ง
        - โรงสี                             19       แห่ง
        - จำนวนโรงเรือนที่เสียภาษี         87      แห่ง
        - ร้านค้า                51          แห่ง

               
 

        จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันสำรวจ จำแนกตามอาชีพ จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ.2) ปี 2555

 

อาชีพ

จำนวนเพศชาย
(คน)

จำนวนเพศหญิง
(คน)

จำนวนรวม
(คน)

ไม่มีอาชีพ

68

137

205

นักเรียน

153

161

314

นักศึกษา

43

55

98

ทำนา

220

248

468

ทำไร่

1

1

2

ทำสวน

23

34

57

ประมง

0

0

0

ปศุสัตว์

0

2

2

รับราชการ

70

62

132

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

2

1

3

พนักงานบริษัท

8

5

13

รับจ้างทั่วไป

306

204

510

ค้าขาย

67

145

212

ธุรกิจส่วนตัว

38

31

69

อื่นๆ หรือไม่ระบุ

165

179

344

รวมทั้งหมด

1,164

1,265

2,429

 

        หมายเหตุ  จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้

 

        สภาพเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลพญาขันขึ้นอยู่กับการผลิตภาคเกษตรกรรมนับได้ว่าสาขาการผลิตหลักของตำบลพญาขัน ซึ่งการเกษตรกรรมประกอบไปด้วยการกสิกรรม การประมง และการปศุสัตว์
        การกสิกรรม ได้แก่ การปลูกข้าว  ปลูกผัก  นาบัว  การปลูกยาพารา  การทำสวนผลไม้
        การประมง   ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุก  ปลานิล  ปลาทับทิม เป็นการทำกันในบ่อเลี้ยงปลา และแหล่งน้ำธรรมชาติ
        การปศุสัตว์   ได้แก่  เลี้ยงโค ไก่ เป็ด และสุกร

          พาณิชยกรรม สถานประกอบกิจการจะมีลักษณะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดย่อม ซึ่งกระจุกตัวอยู่บริเวณเส้นทางคมนาคมที่ผ่านในหมู่บ้าน มีจำนวน 71 แห่ง กิจการค้า ส่วนใหญ่จะเป็น ร้านขายของชำ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ขาย-ซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์ เป็นต้น
 
        อุตสาหกรรม  การดำเนินกิจการอุตสาหกรรมในพื้นที่เทศบาลตำบลพญาขันส่วนใหญ่ จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณเส้นทางคมนาคมที่ผ่านในหมู่บ้าน โดยมีสถานประกอบการ ทั้งสิ้น 15 แห่ง มีแรงงานรวม 27 คน การประกอบการส่วนใหญ่ ได้แก่การทำเตาฮั่งโล  อู่ซ่อมเครื่องยนต์-รถยนต์ โรงสีข้าว ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งแต่ละกิจการจะมีแรงงาน ประมาณ 4-10 คน ส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ไม่มี
          เกษตรกรรม พื้นที่ประมาณร้อยละ 78.52 ของเทศบาลตำบลพญาขันเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบตำบลพญาขัน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าวเล็บนก  ข้าวหอมมะลิ ข้าวชัยนาท ปลูกผัก ไร่นาส่วนผสม และนาบัว
        - พื้นที่ปลูกข้าว  จำนวน 7,625 ไร่
        - พืชผัก จำนวน 541 ไร่
        - ไร่นาสวนผสม  จำนวน 429 ไร่
        - นาบัว  จำนวน 120 ไร่
   
 

การท่องเที่ยว 
        วัด วัดเขาแดงตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลพญาขัน เป็นวัดที่ชาวบ้านและคนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ มีรูปปั้นของอดีตเจ้าอาวาส (รูปปั้นเหมือนหลวงพ่อหมุน ยสโร) ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ทั้งยังเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรและผลิตยาสมุนไพรขาย
        ภูเขา  เขาหลักไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลพญาขัน เป็นภูเขาที่มีพระพุทธรูปพระชินราช 2 องค์ มีบันไดคอนกรีต 72 ขั้น เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาจะมองเห็นทิวทัศน์ของตำบลพญาขัน ทะเลลำปำ และตำบลใกล้เคียง           
        แหล่งน้ำ  หารควนถบ หมู่ที่ 4 ตำบลพญาขัน เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีการอนุรักษ์พันธุ์ปลาชนิดต่างๆ และสามารถลงเล่นน้ำได้
        ศาลหลักเมือง/สถานที่สักการะบูชา รูปปั้นพ่อแก่ควนสาร หมู่ที่ 1 ตำบลพญาขัน เป็นโบราณสถานที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอันมาก รูปปั้นหลวงพ่อหมุน ยสโร หมู่ที่ 5 ตำบลพญาขัน เป็นรูปปั้นที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอันมาก