การบริการประชาชน
 
  คู่มือประชาชน  
  กระบวนงานบริการ  
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558
 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะทางสังคม
 

           การศึกษา จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันสำรวจ จำแนกตามระดับการศึกษา จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ.2) ปี 2555

 

อาชีพ

จำนวนเพศชาย
(คน)

จำนวนเพศหญิง
(คน)

จำนวนรวม
(คน)

ไม่เคยศึกษา

38

43

81

ต่ำกว่า ป. 4

85

76

161

ป.4 – 6

824

958

1,782

ม.ศ. 1 – 3

44

12

56

ม.1 - 3

181

129

310

ม.ศ.4 – 5

20

22

42

ม.4 – 6

146

119

265

ปวช.

65

67

132

ปวส.

83

87

170

ปริญญาตรี

116

170

286

ปริญญาโท

10

10

20

ปริญญาเอก

1

0

1

อื่นๆ หรือไม่ระบุ

270

290

560

รวมทั้งหมด

1,883

1,983

3,866

 

           หมายเหตุ  จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้

 

           เทศบาลตำบลพญาขันมีการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย

  1. สังกัดเทศบาลตำบลพญาขัน มีการบริหารสถานการศึกษา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
    1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนถบ  ครู/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน จำนวนเด็กเล็ก 20 คน
    1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแดง ครู/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน จำนวนเด็กเล็ก 40 คน

         2. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1) มีโรงเรียนในสังกัด 2 โรง ดังนี้
           2.1 โรงเรียนบ้านควนถบ ครู/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 คน จำนวนนักเรียน 112 คน
           2.2 โรงเรียนบ้านเขาแดง ครู/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน จำนวนนักเรียน 130 คน

 

         สาธารณสุข
         สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐในเขตเทศบาลตำบลพญาขัน ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง คือ          
          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนถบและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง
          - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน      จำนวน   1 แห่ง