การบริการประชาชน
 
  คู่มือประชาชน  
  กระบวนงานบริการ  
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558
 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
          คมนาคมขนส่ง  การคมนาคมขนส่งของพื้นที่เทศบาลตำบลพญาขันสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลพญาขันและตำบล ต่างๆ โดยทางรถยนต์ มีเส้นทางสำคัญคือ
 

                - ทางหลวงแผ่นดิน สายอภัยบริรักษ์ เป็นถนนสายประธานเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างเขตเทศบาลเมืองพัทลุง (ตัวจังหวัดพัทลุง) มายังพื้นที่ตำบลพญาขัน ระยะทาง 1 กิโลเมตร (จากทางรถไฟ-ปากทางเข้าถนนสายบ้านเขาแดง) แล้ว และทำหน้าที่เป็นถนนสายหลักของชุมชนในขณะเดียวกัน
                - ถนนสายบ้านเขาแดง เป็นถนนสายหลักเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างเขตเทศบาลเมืองพัทลุง  มายังพื้นที่ตำบลพญาขัน ระยะทาง 1.990 กิโลเมตร และทำหน้าที่เป็นถนนสายหลักของชุมชนในขณะเดียวกัน
                - ถนนทางหลวงชนบท สายบ้านแร่-ทะเลน้อย เป็นถนนสายหลักโยงการคมนาคมระหว่างตำบลพญาขัน ตำบลลำปำ ตำบลชัยบุรี และเขตอำเภอควนขนุน และทำหน้าที่เป็นถนนสายหลักของชุมชนในขณะเดียวกัน
                - ถนนสายเขาแดง - ท่าโพธิ์ เป็นถนนสายหลักเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างเขตเทศบาลเมืองพัทลุง และตำบลควนมะพร้าว มายังพื้นที่ตำบลพญาขัน ระยะทาง 2.740 กิโลเมตร และทำหน้าที่เป็นถนนสายหลักของชุมชนในขณะเดียวกัน
                - ถนนสายเขาแดง - หัวไทร เป็นถนนสายหลักเชื่อมโยงการคมนาคมเทศบาลเมืองพัทลุง และตำบลลำปำ มายังพื้นที่ตำบลพญาขัน ระยะทาง 6.100 กิโลเมตร และทำหน้าที่เป็นถนนสายหลักของชุมชนในขณะเดียวกัน
                - ถนนสายเขาแดง - ไสยอม เป็นถนนสายหลักเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างเขตระหว่างหมู่บ้านหมู่ที่ 4, 5, 9, 10 ระยะทาง 5.563 กิโลเมตร และทำหน้าที่เป็นถนนสายรองของชุมชนในขณะเดียวกัน

 

 

 

        ไฟฟ้า  เทศบาลตำบลพญาขันมีครัวเรือนทั้งหมด 1,975 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2556 จากทะเบียนราษฎร์เมืองพัทลุง) มีการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จำนวน 1,975 ครัวเรือน คิดเป็น 100 % 

   
 

        ประปา  เทศบาลตำบลพญาขันมีความต้องการใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลพญาขัน ดังนี้

 

หมู่ที่

สถานที่ตั้งระบบประปา

การจ่ายน้ำ

กำลังการผลิต
(ลบ.ม./วัน)

ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา

ปริมาณที่ใช้น้ำประปา
(ลบ.ม./วัน)

1

บ้านควนสาร

หอถังสูง

40

99

59.4

บ้านแร่

หอถังสูง

40

72

43.2

2

บ้านพญาขัน

หอถังสูง

40

57

34.2

3

บ้านทุ่งมะขาม

หอถังสูง

40

32

19.2

บ้านโคกม่วง

หอถังสูง

40

37

22.2

4

บ้านวัดควนถบ

หอถังสูง

40

89

53.4

บ้านท้ายควน

หอถังสูง

40

89

53.4

บ้านควนถบ

หอถังสูง

40

89

53.4

บ้านท้าวจันทร์

หอถังสูง

40

89

53.4

5

บ้านเขาแดง

หอถังสูง

40

132

79.2

บ้านไสงาย

หอถังสูง

40

62

37.2

6

บ้านม่วง

หอถังสูง

40

81

48.6

7

บ้านโรงตรวน

ถังแรงดัน

40

40

24

บ้านริมคลองโรงตรวน

หอถังสูง

40

15

9

8

บ้านม่วงหวาน

หอถังสูง

40

71

42.6

9

บ้านพลายทอง

หอถังสูง

40

102

61.2

10

บ้านพลายทอง-คลองเรือ

หอถังสูง

40

41

24.6

บ้านคลองเรือ

หอถังสูง

40

36

21.6

รวม

720

1,233

739.8

 

        เทศบาลตำบลพญาขัน มีครัวเรือนทั้งหมด 1,975 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2556 จากทะเบียนราษฎร์เมืองพัทลุง) โดยมีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลพญาขัน จำนวน 1,253 ครัวเรือน คิดเป็น 61.34% ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค 701 ครัวเรือน คิดเป็น 37.59 % อื่นๆ 21 ครัวเรือน คิดเป็น 1.07%

   
 

        แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
            แหล่งน้ำในพื้นที่ส่วนใหญ่ จะมีลำคลอง เหมืองน้ำไหลผ่าน พื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่นการทำนา ปลูกผัก ปลูกผลไม้ ไร่นาส่วนผสมและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีแหล่งน้ำชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ
                1.โครงการท่อระบายน้ำบ้านพลายทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพญาขัน ผ่านพื้นที่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
                2. โครงการฝายขนาดเล็กบ้านแร่ ตั้งที่หมู่ที่ 1
                3. สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านม่วง ตั้งที่หมู่ที่ 4
                4. คลองโรงตรวน ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8
                5. คลองพลายทอง ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10
                6. คลองสาน (คลองน้ำเชี่ยว) ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 1
                7. คลองบ้านแร่ – กลางนา ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 1
                8. คลองเหมืองหลา ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7
                9. คลองเรือ ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 10
                10. หานควนถบ ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 4