การบริการประชาชน
 
  คู่มือประชาชน  
  กระบวนงานบริการ  
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558
 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
ประวัติความเป็นมา
 
                 ความเป็นมาของตำบลพญาขันในอดีต ปี พ.ศ. 2311 - พ.ศ.2312 เป็นที่ตั้งเมืองพัทลุง
ณ บ้านพญาขัน หมู่ที่ 2 ตำบลพญาขัน โดยมีพระยาพิมลขันธ์เป็นเจ้าเมือง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลควนมะพร้าว ต่อมามีจำนวนครัวเรือนเกษตรกร เพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกออกจากตำบลควนมะพร้าว ใช้ชื่อว่า ตำบลพญาขัน เกษตรกรมี อาชีพทำนาเป็นหลัก ซึ่งได้พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2526
 

                 เทศบาลตำบลพญาขัน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลพญาขัน อำเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองพัทลุง ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ จำนวน 16,252 ไร่ หรือจำนวน 25.96 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบ 12,740 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขา 69 ไร่ เป็นพื้นน้ำ 296 ไร่  อื่น ๆ 3, 147 ไร่ จัดตั้งเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพญาขัน