การบริการประชาชน
 
  คู่มือประชาชน  
  กระบวนงานบริการ  
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558
 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลตำบลพญาขัน
 

ที่

ชื่อ-สกุล

เข้าสู่ตำแหน่ง

พ้นตำแหน่ง

หมายเหตุ

1.

นายเคลื่อน ด้วงเอียด

16 ธ.ค.2539

28 พ.ค.2540

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นายเคลื่อน ด้วงเอียด

29 พ.ค.2540

1 มี.ค.2542

ประธานกรรมการบริหาร

3.

นายเคลื่อน ด้วงเอียด

8 มี.ค.2542

10 พ.ค.2544

ประธานกรรมการบริหาร

4.

นายสุวัฒน์ เสมาทอง

10 ก.ค.2544

16 มิ.ย.2546

ประธานกรรมการบริหาร

 

 

17 มิ.ย.2546

22 ม.ย.2548

นายก อบต.พญาขัน

5.

นายโกศล ชนะพันธ์

31 ก.ค.2548

30 ก.ค.2552

นายก อบต.พญาขัน

6.

นายสุวัฒน์ เสมาทอง

20 ธ.ค.2552

19 ธ.ค.2556

นายกเทศมนตรีตำบลพญาขัน

7.

นายสุวัฒน์ เสมาทอง

25 ม.ค.2557

24 ม.ค.2561

นายกเทศมนตรีตำบลพญาขัน