การลดขั้นตอนกระบวนงาน การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลพญาขันให้ปลัดเทศบาลตำบลพญาขัน ปฏิบัติราชการแทน
   
 
   

 

 

 

เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เทศบาลตำบลพญาขันและประชาชนในเขตตำบลพญาขัน  โดยมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามรายละเอียดดังนี้

 

 

1.       การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 4 มาตรา 33  มาตรา46 และมาตรา 60

2.      การอนุญาตการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493  มาตรา 4

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ต.ค. 2558