การลดขั้นตอนกระบวนงาน การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลพญาขัน ให้ปลัดเทศบาลตำบลพญาขัน ปฏิบัติราชการแทน
   
 
   

 เพื่อประโยชน์ของราชาการในการปฏิบัติราชการด้วยความคล่องตัว  รวดเร็ว  รวมทั้งเป็นการ               ลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน             โดยตรง  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข             เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  

จึงมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลพญาขัน ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ การอนุญาต                และการอนุมัติ  ตามรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ต.ค. 2559