ข่าวประชาสัมพันธ์-สำนักปลัด โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลพญาขัน ประจำปี 2561
   
 
   

 เทศบาลตำบลพญาขัน จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน มีวัตถุประสงค์เืพื้่อปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรให้มีสภาพดีขี้จ ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีให้น้อยลง ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร และส่งเสริมให้มีการผลิตพืชผักปลอดสารพิษทีมีคุณภาพโดยการใช้สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาแบบอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตร กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ส.ค. 2561