การบริการประชาชน
 
  คู่มือประชาชน  
  กระบวนงานบริการ  
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558
 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานปลัด
 
นายสุทธิพงษ์ อินทรภักดิ์
ปลัดเทศบาลตำบล
081-9574074
074-641517
นางจรัสศรี ชูอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางรำไพพรรณ ทองทุ่ม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางจิรวรรณ พิทักษ์บุญเขต
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายสัมพันธ์ โรจนรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนารดา ปล้องใหม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสานิตย์ หมวดมณี
นิติกรชำนาญการ
นางสาวมณฑิรา เกษรา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาววาสนา สุวรรณรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวีระพันธ์ คงขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางปรีดา สงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปตินัย สิงห์เนี่ยว
คนงาน
นายธีระยุทธ์ กิจเวช
คนงาน
นางสาวทิพย์สุคนธ์ ฤทธิรัตน์
คนงาน
นายวิชิตชัย พรหมทอง
คนงาน
นายจรัล กนทะรัตน์
คนงาน