การบริการประชาชน
 
  คู่มือประชาชน  
  กระบวนงานบริการ  
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558
 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง
 
นางสรณีย์ ศรีปฏิยุทธ์วงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุริยาพร ชูเกตุ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวรัชฎา ปานทุ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางเสาวจี คงขาว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางพัชรินทร์ ชุมไชยโย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสร้อย เดชสง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายสมชาย เชยชื่นจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจันจิรา แก้วผลึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บฯ
นางสาวอริญา ศรีขาว
คนงาน