การบริการประชาชน
 
  คู่มือประชาชน  
  กระบวนงานบริการ  
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558
 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
            ผู้บริหารเทศบาลตำบลพญาขันได้กำหนดแนวทางการพัฒนา กำหนดนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการ 6 ด้าน ดังนี้

            1.  ด้านคุณภาพชีวิต
            โดยการให้ความสำคัญแก่การให้บริการขั้นพื้นฐานของบริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพ  การมีสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงในชีวิต  และประชาชนมีความสุข

            2.  ด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  
            โดยให้ความสำคัญในการฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย  ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี  ค่านิยมที่ดีงาม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการดูแลรักษาประวิติศาสตร์  โบราณ  เพื่อการศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตบนพื้นฐานความรู้และความเป็นไทย

            3.  ด้านเศรษฐกิจ  
            โดยจะบริหารจัดการเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความสมดุลและเข้มแข็ง  มีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงต่างๆ  ที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตที่มีคุณภาพโดยวางโครงสร้างพื้นฐานด้านองค์ความรู้  มีระบบ  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ธุรกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

            4.  ด้านการพัฒนาการเกษตร  
            เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมการเกษตร  เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  และพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสิ่อสารของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

            5.  ด้านสังคม
            เสริมสร้างพัฒนาคนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาให้มีความรู้และจริยธรรม  โดยให้ความสำคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครอบครัวที่อบอุ่นและสถานศึกษาที่เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยการปลูกฝังความรู้ที่ทันโลก  และมีคุณค่าที่ดีของวัฒนธรรมไทย  และเตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุโดยยึดหลักการให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจและสังคม  นอกจากนี้ยังเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่เด็ก  สตรี  และคนพิการที่ด้อยโอกาสให้มีอาชีพที่เหมาะสมและพึ่งตนเองได้ 

            6.  ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
         เสริมสร้างการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานขององค์กร เพื่อให้ส่วนราชการมีความพร้อมและกำลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  มีความคุ้มค่าและเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ  และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินนโยบายสาธารณะ  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทีดี

            นอกจากนี้ยังพัฒนาในด้านอื่นๆ  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์การ  บริหารส่วนตำบลพญาขัน