กองการศึกษา
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
วันนี้ :
6 คน
เมื่อวาน :
14 คน
เดือนนี้ :
393 คน
เดือนที่แล้ว :
507 คน
ปีนี้ :
900 คน
ปีที่แล้ว :
5,284 คน
ทั้งหมด :
18,308 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.226.55.151
15 ตุลาคม 2557
 
 
   
    อำนาจหน้าที่
 

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
        (๒) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ
        (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
        (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
        (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
        (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
        (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
        (๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
        (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ใน เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
        (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
        (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
        (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
        (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
        (๕) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
        (๖) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
        (๗) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
        (๘) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ
        (๙) เทศพาณิชย์