กองการศึกษา
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
วันนี้ :
18 คน
เมื่อวาน :
25 คน
เดือนนี้ :
412 คน
เดือนที่แล้ว :
681 คน
ปีนี้ :
5,003 คน
ปีที่แล้ว :
5,284 คน
ทั้งหมด :
22,411 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.225.26.44
15 ตุลาคม 2557
 
 
    วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 

"คุณภาพชีวิตดี ตามวิถีการเกษตร วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน"

   
 
พันธกิจ
 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหายาเสพติด
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษา
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 6. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 8. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 10. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
   
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
 1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การป้องกันโรค และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 3. สนับสนุนการจัดการด้านการศึกษา
 4. สนับสนุนด้านกีฬา
 5. สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชน
 6. ระบบโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและทั่วถึง
 7. สนับสนุนการดำเนินงานรักษาความสงบเรียบร้อยการสร้างความปลอดภัยในชีวิต
 8. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา
 9. สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 10. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 11. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน